Politikk

D63DBDCB-3EEF-4A7B-8033-19C9B0467DA6

Avslag på krav om lovlegkontroll

Abonnement
Talte for 30 i 2022 og 30 i 2023

Debatt om flyktningar

Abonnement
Svara kritikken: Ordførar Lena Marie Landsverk Sande. Settevaraordførar Bjarne Sætrenes til høgre.
Ordføraren i kommunestyret:

«Vi har ikkje eit tillitsforhold lenger»

Abonnement
D63DBDCB-3EEF-4A7B-8033-19C9B0467DA6
For statsforvaltaren:

– Om Lovlegkontroll

Abonnement
MÅ LÆRE AV FEIL: Formannskapet var samde om at det er ille for kommunen sitt omdøme at det vert enno meir styr rundt saka om bygging av skule på Fiskå, men ordførar Lena Landsverk Sande meiner det likevel ar viktig å sjå på fakta og lære av feil for framtida.
Formannskapet:

– Sprikande syn om skulevedtak

Abonnement
ARBEIDER FOR ROVDEFJORDBRUA: f.v. Styreleiar i Rovdefjordsambandet AS, Jon Aasen. Regiondirektør i Kystverket, Harald Tronstad. Nestleiar i Transport og kommunikasjonskomiteen, Frank Sve. Leiar i vanylven FRP, Elisabeth L. Haugen
Vanylven FRP:

Ope møte om Rovdefjordbrua

Abonnement
LOVLEGKONTROLL: Det er kravd lovlegkontroll for kommunestyresak 33-22, som angår byggestart ved Fiskå Skule. FOTO: Arkiv, Synste Møre
Kontroversar rundt saksprosessen knytt til Fiskå skule

Har kravd lovlegkontroll

Abonnement
VILJE: Fleire i formannskapet tok til orde for å ta i mot meiir enn femten flyktningar frå Ukraina i 2022, men ser utfordringar i helsevesen og tenesteapparat, som gir grunn til å klø seg i hovudet. FOTO.: Ole Magne Kvalsvik

Innstiller på femten flyktningar

Abonnement
TOMMEL OPP: Kommunestyret gav måndag tommel opp for byggestart for Fiskå skule byggetrinn 2 og idrettshall. Her ser vi dei tidlegare på dagen, før møtet vart lukka. FOTO: Ole Magne Kvalsvik

Kommunestyret vedtok byggestart

Abonnement
Fiskå skule.

Klarsignal for Fiskå skule og idrettshall

Abonnement
Fiskå skule.

Fiskå skule-saka opp i kommunestyret måndag

Abonnement
BREIVIKA: Ved sida av utfylling frå land, ser ein føre seg anten ein lang molo frå nord, eller to motgåande moloar frå kvar side.

Mykje uavklara kring masselevering

Abonnement
MEIR ENN PRIS: Også drosjeberedskap i distrikta må vege tungt når det gjeld tildeling av pasientkøyring, meiner politikarar og administrasjon i Vanylven.

Formannskapet uroa over pasientkøyringa

Abonnement
komstyre

Hall skapte debatt igjen

Abonnement
PROSJEKT: Runde Forsking startar i samarbeid med Havforskingsinstituttet eit forprosjekt for å kartlegge lokale fiskebestandar med tanke på regulering av fiske med not og lys. Så spørst det allegorisk sagt om det er rett stad å setje søkelyset når det gjeld fiskebåtar sin bruk av lys inne på tronge fjordarmar.

Løyvde midlar til kartlegging av fiskebestandar

Abonnement
SPENNANDE: Ny styreleiar i Vanylven Utvikling AS, Sissel Sannæs Smaller, orienterte kommunestyret via Teams. Ho peikte mellom anna på at det er mykje som vil skje framover, særleg i samband med Stad skipstunnel og at selskapet ønskjer å ha ei aktiv rolle med tanke på å  førebu og legge til rette for at lokale interessentar kan ta del i verdiskapinga.

Godkjende aksjonæravtale med Vanylven Utvikling

Abonnement
SEPARAT HALL: Slik er hallen plassert på teikning no, medan fleirtalsvedtaket i kommunestyret var å plassere vegg i vegg. Så spørst det om ein vil halde fast på dette vedtaket, eller godta ei løysing som etter byggenemnda si meining vil gje betre høve til å vurdere ulike materialløysingar og gje ein rimelegare byggekostnad.

Usemje om hall: Gamle frontar blussa opp

Abonnement
ROVDEFJORDSAMBANDET I 3D: Ved tidlegare diskusjonar rundt Vanylven Utvikling har mellom anna vore gitt ros til dagleg leiar Tor Inge Nygård (i bakgrunnen), sine gode løysingsbidrag til prosjekt gjennom teikningar og illustrasjonar. I kommunestyremøtet måndag kunne ein studere denne 3D-modellen av Rovdefjordsambandet, – slik styreleiar Jon Aasen sa det, laga på fritida ut frå engasjement og iver for prosjektet.

To år vidare for Vanylven Utvikling AS

Abonnement
GRUPPEMØTE: Ståande – ikkje buffet, men budsjett, var vi freista å kalle dette bildet. Gjennom gruppediskusjon rundt SP/V sitt framlegg til innspel gjeldande budsjett og økonomiplan, landa kommunestyret eit nesten sameint framlegg måndag.

Vidareførte Tynnaknuten - utsette branngarasje

Abonnement
Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.

Kommunane vert kompenserte for koronatiltak

Abonnement