Politikk

LEIAR: Nils Olav Moen frå Fiskå vart valt til leiar for Helsepartiet Møre og Romsdal. No håper han partiet skal vekse i åra framover på landsbasis.

Valt til leiar for fylkespartiet

Abonnement
Fylkesvaraordførar Per Vidar Kjølmoen (Ap) og Ottar Jan Løvoll (Ap) vil halvere ferjeprisane.

Fekk gjennomslag i programkomiteen

Arbeidarpartiet vil halvere ferjetakstane

Abonnement
GRUPPEMØTE: Her ser vi politikarane diskutere dei tre sjukeheimsplassane som etterkvart vart vedteke å halde vakante for å spare pengar.

Løyvde 1 million kroner til planarbeid i høve skipstunnelen

Abonnement
Rådhus

Dette skjedde i siste kommunestyremøte av året

Abonnement
Formannskapet avviste å gå vidare med saka om djupe grøfter.

Overraska over at saka vart avvist av formannskapet

Abonnement
Eit samrøystes formannskap vedtok å støtte «Foreninga sjukehuset vårt» med 3 100 kroner.

Løyvde pengar til PET-skannar

Abonnement
Formannskapet avviste å gå vidare med saka om djupe grøfter.

Formannskapet avviste sak om farlege grøfter: – Kva skal vi oppnå med det? Trur vi at dei kjem og kultar opp og legg røyr?

Abonnement
GODKJENDE BUDSJETTFRAMLEGG: Formannskapet tilrådde tysdag budsjett og økonomiplan, som no skal ligge ute på høyring fram til kommunestyremøte 14. desember, der endeleg vedtak vert gjort. Framlegget inneber likevel mange omstillingsprosessar for å kome i mål med innsparingar som er føresette.

Roleg budsjetthandsaming i formannskapet

Abonnement
helse- og omsorgssenter inngang

Slik vil eldrerådet endre budsjettet

Abonnement
Livsløpsutvalet i Vanylven kommune ynskjer at drifta på Tynnaknuten held fram.

Forventar at samarbeidet med Tynnaknuten held fram

Abonnement
På ei strekning på omlag to kilometer er det ikkje lenger gulstripe etter at det vart lagt nytt dekke der i sommar.

Gulstripa forsvann:

– Vegen er høgast prioritert av fylkesvegane når det kjem til standard og vedlikehald

Abonnement

Vil etablere frivilligheitssentral i Vanylven

Abonnement

Etterlyste svar om trimrom

Abonnement
Rådhus

Framlegget til budsjett og økonomiplan er klart. I kveld vert det digitalt folkemøte

Abonnement
Det vil verte ein bråstogg for bilar som eventuelt hamnar i grøfta på stader som dette.

Djupe grøfter opp i driftsutvalet igjen

Abonnement
Rådhus

– Stramme økonomiske rammer der det er utsikt til at desse vert endå strammare

Abonnement
ARBEIDSMØTE: Her eit arkivbilete frå eit arbeidsmøte tidlegare i haust. Etter det vi forstår nærmar politikarane seg no eit budsjettframlegg.

Budsjettprosessen går sin gang:

Men fleire fråvær sentralt i administrasjonen har skapt utfordringar

Abonnement
Stad skipstunnel_sjøscene3_01

Frp med tunnelpengar

Abonnement
LANDSSTYRE: Lena Landsverk Sande deltok i helga på sitt første landsstyremøte i Venstre. FOTO: skjermdump Lena Landsverk Sande sin Facebookprofil.

Fekk gjennomslag i første landstyre

Abonnement
Fylkesutvalet i Møre og Romsdal. For ordens skuld vart dette biletet teke før pandemien. FOTO: Møre og Romsdal fylkeskommune

Dette vil Fylkesutvalet i Møre og Romsdal prioritere i statsbudsjettet

Abonnement