Leiar

synste avis

Imponerande satsing på Hasleneset

Abonnement
Leiar

Eit nytt år

Abonnement
synste avis

«Nok ein gong går vi inn i julehøgtida med uvisse og med beskjed frå styresmaktene om at jula ikkje vert som vi er vande med»

Abonnement
synste avis

«Så står det att å sjå om budsjettet er for trongt når året 2022 går mot slutten. Som fleire peikte på under debatten måndag, det er eit særdeles trongt budsjett, og eit budsjett som vil auke presset på tilsette i organisasjonen»

Abonnement
synste avis

«Vaksinefordelinga er per i dag langt frå rettferdig, og det fører til problem fleire plassar»

Abonnement
synste avis

«Berre eit år etter løyvinga, utan at ein gong ein spade har gått i jorda, ser vi ein del av dei positive effektane tunnelen fører til»

Abonnement
Leiar

«Dette er ikkje eit lokalprosjekt, men eit regionprosjekt. Derfor er det svært positivt å sjå at dei tre kommunane jobbar i lag for å dra nytte av tunnelen og alt den vil gje av moglegheiter»

Abonnement
synste avis

«Gjennom arbeidslivsfag kan bedrifter vise fram kva dei driv med og vekkje interesse hos ungdomen tidleg. I det lange løp vil det for forhåpentlegvis verke positivt inn på rekrutteringa av arbeidskraft lokalt»

Abonnement
Leiar

«Sjølv om det er vanskeleg å peike på ein konkret faktor som har skapt den låge tilliten, bør ein ting vere ganske sikkert. Det kan forbetrast gjennom dialog»

Abonnement
Leiar

«Vanylven har følt seg litt åleine i kampen for brua. Derfor er det positivt at dei no tek initiativ til samarbeid»

Abonnement
Leiar

«Med fjorårets vinter friskt i minne, vil midlar til eit tilbygg på brannstasjonen vere ei smart investering»

Abonnement
Leiar

Ferje: – Når den eine vert gratis, og den andre kostar pengar, kvifor skal folk då velje den som kostar?

Abonnement
synste avis

« Vanylven går aktivt inn for å rekruttere både frå høgskular og folk dei har håp om å freiste heimatt. Det er positivt. Samtidig trengst det meir omfattande nasjonale tiltak for å styrke sjukepleiarrekrutteringa»

Abonnement
Leiar

– Vi tekk av oss hatten for dei fire damene som står bak årets Rosa sløyfe løp

Abonnement
Leiar

– Dei siste to åra har dei lært mykje. Det dei driv med på Fiskåholmen gjer fjordkryssingar meir lønsame

Abonnement
Tynnaknuten

– Folka på Tynnaknuten seier at tilbodet fungerer godt, og at dei ikkje veit kva dei skal gjere viss løyvinga forsvinn

Abonnement
synste avis

«Frå starten i 2005 i ein kjellar heime hos foreldra, har dei i dag 25 tilsette og 16 årsverk totalt. Det er imponerande tal»

Abonnement
synste avis

– Det var riktig å utsetje saka denne gongen. Men kva betyr tidlegast 2023?

Abonnement
Leiar

– Skulen utgjer ein del av sjela i ei bygd, og slike saker vekker alltid sterke kjensler

Abonnement
Leiar

– Det kan sjølvsagt vere vanskeleg å tru at ein får sjå brua i si levetid, i alle fall dei som hugsar starten på kampen for brua for fleire tiår sidan

Abonnement