Leiar

synste avis

Mykje hjort

– Slik kan ein avgrense dei økonomiske tapa

Abonnement
Leiar

– Dette prosjektet hadde ikkje skjedd utan LLA, NRK og SUJO. Lokalavisene har ikkje ressursar til å ordne eit slikt researchmateriale aleine

Abonnement
Leiar

– Viss pengar skal bestemme kven som får vaksine, vert det dårleg med vaksine i den fattige delen av verda

Abonnement
Leiar

– Det er lettare å tilfeldigvis kome over ei ledig tomt i Vanylven på Finn.no enn det er på nettsida til kommunen

Abonnement
Leiar

– Korleis er dei små kommunane rusta til å møte denne typar hendingar?

Abonnement
Leiar

– Det er lett å seie og skrive at ein får halde seg heime. Men faktum er at vi har levd med viruset i eitt år. Det tek på psykisk

Abonnement
Leiar

– Meininga med kvinnedagen har endra seg over tid. Fanesakene er ikkje dei same no som dei var på 1950-talet, naturleg nok

Abonnement
Leiar

– Barn og unge som bryr seg om framtida si og vil gjere ein skilnad i verda, vert mobba av vaksne

Abonnement
Leiar

– Alle tre partia ville altså gjere noko med prisen på ferjene. Problemet? Ingen ville gå i lag om eit forslag.

Abonnement
Leiar

– Med kring sju månader til valet, ligg mykje valkamp framfor oss, og vi har nok ikkje høyrd den siste ferjelovnaden

Abonnement
Leiar

– Men kva skjer til sommaren og hausten når dagens ordning går ut? Vert det ein ny omkamp for dei føresette og meir avisskriveri?

Abonnement
Leiar

– Sjølv om ein del folk synest det er naudsynt å springe om kapp til polet, kan ein ikkje la mangelen på tolmod øydelegge

Abonnement
Leiar

Viktige midlar til laga

Abonnement
Leiar

Eit sleivspark til demokratiet

Abonnement
Leiar

Nytt år – nye moglegheiter

Abonnement

Måten Vanylven kommune har handtert denne saka på er kritikkverdig, og innbyr til spekulasjonar kring saka

Abonnement

– Alt dette er gode døme på at Vanylven er ein kulturkommune av rang. Dei unge kan i Vanylven vekse opp med håp og draumar om at det går an å gjere noko kunstnarisk med livet

Abonnement
Stad skipstunnel_sjøscene3_01

– Ringverknadane vert enorme for Vanylven, heile regionen og for Vestlandet

Abonnement

Budsjettframlegget:

– Det er trass alt innbyggarane som skal kjenne kutta på kroppen i åra framover

Abonnement

Naudlandslag og optimisme

Abonnement