TIPS OSS 700 20 820


TIPS OSS 700 20 820

Bildegalleri

Annonse

Leikarringen på lokalen
Onsdag var NRK Møre og Romsdal til stades og lagde direkteinnslag frå juleavslutninga til leikarringen i FFUL. Fekk du ikkje med deg innslaget, kan du sjå det her.
02.12.14 21:01
Tragisk arbeidsulukke
Ein mann omkom i ei arbeidsulukke på ein gard i Vanylven måndag føremiddag.Politiet opplyser at det vart varsla kl 11.38 om ulukka i Fiskå-området og naudetatar rykte ut til staden. Etter det politiet skriv på loggen sin har det ikkje vore vitne til ulukka, og ein veit ikkje nøyaktig når og korleis det har skjedd, men mannen var altså død. 
25.11.14 12:10
Ampert om ambulanse
I eit møte torsdag orienterte Ambulanse Midt-Norge om at ein frå nyttår likevel vil setje i verk vedtaket frå 27. februar om å ta bort dagbilen i ambulansetenesta i Vanylven. Dette møter sterk kritikk frå kommune- og helseleiing i Vanylven, som mellom anna meiner dei har vorte lova å sjå nærare på ei praktisk samarbeidsløysing.I styremøte i Ambulanse Midt-Norge i februar vart det ut frå eit underskot på 25 millionar kroner i ambulansedrifta for dei tre fylka bestemt å ta bort mellom anna ambulanse nummer to i Vanylven, som vert driven på dagtid frå 08 til 16 alle kvardagar. Etter å ha fått til eit møte med styreleiar Petter Bjørdal, der Vanylven skisserte ei løysing med at tilsette i ambulansetenesta kan kombinere ledig kapasitet i ambulansearbeidet med å vere i jobb i omsorgstenesta i kommunen, vart saka utsett. Smertar minst
Torsdag kom så ambulanseleiinga på besøk med den overraskande meldinga for Vanylven at vedtaket likevel vil trå i kraft frå nyttår. Dette vert grunna i dårleg kapasitetsutnytting og at ein i arbeidet med innsparingar finn at det gir minst konsekvensar. Administrerande direktør i Ambulanse Midt-Norge, Håkon Gammelsæter, viste til at ein må sjå Søre Sunnmøre under eitt.
– Tala vi har arbeidd ut viser at det å ta bort dagambulansen i Vanylven vil vere det som ut frå ei samla analyse for korleis ein skal bruke ressursane i området, vil vere det som gjer minst skade, sa Gammelsæter. Akseptabelt
I lag med logistikksjef Jon-Ola Wattø, la han fram tal som viser at sannsynet for det ein kallar samtidigheitskonfliktar i Vanylven, det vil seie at to ambulansar får akuttoppdrag samstundes, er svært liten.
– Då har ein også dekning gjennom luftambulansar frå både Førde, Florø og Ålesund. I Trondheim har ein tre bilar, ein meir enn i Vanylven, og samtidigheitskonfliktar er daglegdags. Vi må gjere det beste ut av midlane vi har til rådvelde, og eg ber om forståing for at vi har vurdert dette så grundig som muleg, sa Gammelsæter. Set liv og helse i fare
I det han etterkvart gav karakteristikken eit oppheta møte, fekk dette sterk kritikk frå kommune- og helseleiing i Vanylven. Ordførar Jan Helgøy trekte fram at dette er nok ein negativ faktor for Vanylven.
– I eit så rikt land som vårt er det underleg at økonomiske rammer skal vere avgjerande for liv og helse. Og at de berre kjem her og legg fram vedtaket er ikkje det vi til vanleg kallar dialog. Om vi som politikarar berre skal akseptere det, har vi svikta vårt ansvar. Dette møter vi gong på gong, med bussruter som vert tekne frå oss og funksjonar som verte tekne bort. At tryggleiken ved å bu i kommunen vert dårlegare, gjer det ikkje lettare å bu her, sa Helgøy. Kritiserte samarbeidsvilje
Det som særleg vart kritisert, var at ambulanseleiinga no la dette på bordet utan at det har vore meir kontakt sidan februar.
– Då vart vi av styreleiar Bjørdal lova samarbeid om ei løysing han sa han trykte til sitt bryst og som vi hadde ein idé om korleis kunne gjerast. Eg har teke fleire telefonar, men ikkje høyrt noko før no, då konklusjonen er gjort. Eg er svært forundra. Her har ein hatt ei flott muligheit til å prøve ut noko nytt, som kunne vore ein modell på landsbasis for utkantkommunar, og så kjem ein med dette, sa kommunalsjef Arnhild Nordaune. Gir ikkje opp løysing
Konstituert rådmann Andreas Nørve peikte på at om ein skal rekne slik det vart lagt fram i føretaket sitt datagrunnlag, kunne ein like godt også ha felles brannvern med Ulstein.
– Sannsynet for at eit hus skal brenne ned vil ikkje ha så høg prosent, sa Nørve.
Han ville gjerne ha tala på bordet for den faktiske kostnaden ved dagambulansen for å sjå litt meir på om det kan finnast ei løysing, sjølv om fristen no er svært kort. Vi kjem med meir om saka i papirutgåva.
20.11.14 16:33
Gav gode råd om vegen vidare
Den store samlinga om kommunereforma som var invitert til på kommunestyresalen i dag, gav mange konstruktive innspel å ta med vidare i prosessen mot ei eventuell kommunesamanslåing.Gjennom ein open prosess, der deltakarane sjølve var med og styrte tema og diskusjon, vart det diskutert mange sider ved korleis ein skal gå fram i arbeidet vidare med reforma. Sjølv om det frå mange vart gitt uttrykk for at ein fann det svevande å diskutere ei sak der staten enno ikkje har lagt premissane, var det stor semje om at Vanylven må gjere som andre friarar - og få fram sine gode sider. Såleis heitte det i dei to punkta som gjennom ei laus form for stemmegjeving fekk høgast skår, slik:
– Start innsal av alle ting vi er gode på i Vanylven til alle nærliggande kommunar så snart som råd.
Medan det i sum nesten likelydande rådet som fekk same poengsum ville snevre inn området litt:
– Etabler tidleg kontakt med dei heitaste kommunane, ha jamlege møte og framhev vanylven sine kjernefelt og framtidige potensiale. Ein såg det elles slik at samanslåing er noko som uvergeleg vil kome og fann både fordelar og ulemper på område som skule og samferdsel. Ei av dei største utfordringane som kom fram, var korleis Vanylven si stemme skal verte høyrd i ei framtidig storkommune, til dømes når det gjeld politisk representasjon.
Vi kjem med meir om det som vart diskutert i papirutgåva.  
13.11.14 15:43
Hamna på kvar si side av vegen
Ingen av dei totalt tre personane i dei to bilane vart skadde under kollisjonen på riksvegen mellom Eidså og Fiskå onsdag kveld.Uhellet skjedde nær den nørdste av dei to store rasteplassane på denne vegen. Bilane har vore i hop, men har etter kollisjonen begge enda utanfor vegen. Både redningsetat, ambulanse og etter kvart politi kom til etter uhellet, som vart meldt inn til politiet om lag kvart på sju onsdag kveld. Etter sjekk av lege vart det slått fast at folk i bilane hadde kome frå det utan skade, får vi opplyst hos politiet.
06.11.14 09:28
Bil av vegen i Syvde søndag kveld
Både ambulanse og redningsbilar rykte ut etter melding om at ein bil hadde køyrt av vegen mellom Skår og Sætre i Syvde kring klokka 20.30 søndagskvelden. Til all lukke såg det ut til at det hadde gått bra.Føraren av bilen vart, etter det politiet opplyser, for sikkerheits skuld teken med til lækjar for sjekk, men det såg ut til at vedkomande hadde kome uskadd frå hendinga. Bilen hadde heller ikkje fått store skader, etter det ein kunne sjå i mørket. Den stod i grøfta på oppsida av vegen. Det var svært dårleg ver då ulukka skjedde, men politiet seier dei ikkje veit om dette var årsaka til uhellet. Så langt vi kjenner til, var bilføraren åleine i bilen.
26.10.14 21:37
Rett over fjorden
Samferdselsutvalet i Møre og Romsdal gjorde onsdag samrøystes vedtak om at ferja frå Lauvstad i framtida ikkje bør gå til Volda, men tvers over fjorden til Egset/Mork. Og dette bør skje relativt rask.Saka har vore til høyring i fleire kommunar og det var altså desse høyringssvara som var til behandling. Administrasjonen hadde innstilt på eit vedtak om at ferja inntil vidare burde gå som no. Men eit samrøystes utval valde å slutte seg til dette framlegget frå Petter Bjørdal (A) frå Ørsta: Samferdselsutvalet ber om at ferjesambandet Volda-Lauvstad vert flytta til Mork/Eikrem-Lauvsstad. Planarbeidet må startast opp slik at det nye sambandet kan vere i drift tidleg neste kontraktsperiode som startar i 2023. Saka blir behandla i samband med investeringsprogrammet. Meir i papiravisa.
23.10.14 12:53
Spør Sanner om arbeidsgjevaravgifta
Stortingsrepresentant Else-May Botten(A) frå Møre og Romsdal har varsla eit spørsmål til kommunal- og regionalministeren om kvifor beløp tilsvarande reduksjon i arbeidsgjevaravgifta er trekt frå overføringane til Vanylven og to andre kommunar, medan andre får behalde den.Som kjent vart dei kommunestyremøtet måndag fatta eit samrøystes vedtak om denne saka og dei ulike politikarane vart oppmoda til å ta saka opp med sine folk høgare oppe i systemet. Vi har no fått stadfesta at saka har vore opp i sentralstyret i Arbeidarpartiet, og partiet si næringspolitiske talskvinne, Else May Botten, vil gjennom eit spørsmål i spørjetimen reise saka overfor kommunalminister Jan Tore Sanner. Vi kjenner ikkje ordlyden i spørsmålet, men vil kome tilbake med oppdatering så snart vi veit det.
23.10.14 12:22
Kokevarsel i Syvde
Uvisse kring vass-kvaliteten gjer at Syvde vassverk i ein periode har funne det riktig å be abonnentar som vil vere heilt trygge om å koke drikkevatnet.– Vi har til vanleg eit svært godt vatn, men vanskane oppstår når det ei tid har vore tørt og så kjem mykje regn. Då vert vatnet lett grumsete og i ei prøve 6. oktober viste spor av koliforme bakteriar. Det utløyser eigentleg ikkje kokevarsel, slik som ved funn av E-coli. Vi har likevel funne det rett når vi ikkje har full kontroll på kvaliteten å varsle at dei som vil vere 100 % sikre må koke vatnet, seier Ivar Arnesen i vass-styret. Han fortel at problema vert forsterka av at vassforbruket i år har vore ekstra høgt på grunn av lekkasjar på leidningsnettet, noko det har vore lagt ned mykje arbeid i å finne og utbetre. Det ligg også føre planar om å bygge eit lager med reinsa vatn, slik at dette kan sendast ut på nettet ved regnskyll, til inntaksvatnet har klarna. – Eg vil likevel understreke at vi på det jamne har svært godt vatn. Vi driv dessutan aktiv måling av kvaliteten også ute hos brukarar på nettet. Funna som no vart gjorde er eigentleg ikkje annleis enn om folk drikk av ein fjellbekk, men for å vere på den sikre sida kan det vere lurt for særleg utsette grupper å koke vatnet til prøvene viser at vatnet er heilt reint att.
17.10.14 14:13
Svært glatte vegparti fleire dagar
Både onsdag, torsdag og fredag morgon var det rapportert om fleire glatte parti på vegane i Vanylven. Men så langt vi har kunna sjekka, var det ikkje strødd på nokon av dei aktuelle stadane.Biletet vårt er teke mellom den store rasteplassen og steinbrotet på fylkevegen mellom Fiskå og Eidså. Her var det det ishinne på asfaltet og bilen glei godt då vi bremsetesta kring klokka 10.00 fredag. Men det er og mange stader der sola ikkje når i, har det vore glatt siste dagane. Farleg ikkje minst fordi dei aller fleste framleis køyrer med sommardekk og dei glatte partia kan kome uventa. Ein syklist fortel til oss at ho velta på den glatte vegen om lag der vi har teke biletet, og då ho skulle reise seg å gå etter velten, var det nesten vanskeleg å fote seg i vegbana. Dette var onsdag føremiddag. Har strødd – Vi har vore ute og strødd både onsdag og fredag, men nok litt lengre ut på dagen enn då de var på staden, seier diftsleiar Jan Øystein Holsvik i Mesta. Han seier dei sjekkar vegane tidleg om morgonen, men det har synt seg at dei også har blitt lurt ved at det blir glattare lenger utpå morgonen. – Vi prøver å følgje med så godt vi kan. Men det er ei lur tid og folk må vere varsame, seier Holsvik.
17.10.14 10:26
Lokalbasert flåtedåp i Brudevika
Marine Harvest gjekk ikkje over sjøen etter vatn, då dei skulle velje gudmor til den nye arbeidsflåten sin. I staden for selskapstoppar frå Bergen, valde ein ved dette høvet Hildegunn Brudevik til å foreta den formelle dåpen av flåten. Ungjenta er vaksen opp som nær nabo til lokaliteten. Ho har alt i fleire år stundvis arbeidd som hjelpar, ferievikar og lærling ved anlegget og tar no utdanning i Bodø innafor oppdrettsfaget.
– Vi har nokre eineståande naboar til lokaliteten, som vi har hatt eit godt samarbeid med heile vegen, og mor til Hildegunn var også til dømes her i går kveld og pynta festbordet. Dei har dessutan produsert nokre av dei beste ferievikarane vi har. At vi valde Hildegunn til gudmor og kalla flåten Brudevik, er difor også litt for å vise at vi set pris på dei, sa driftssjef Arne Stranden under samkoma etter dåpen. Hildegunn Brudevik sjølv gav ros utan atterhald til dei tilsette på anlegget og fortalte kor kjekt det var å jobbe der. Men beskjeden ho fekk om å vere gudmor under sommarjobbinga tidlegare i år, tok ho først som ein spøk.
– Det var ikkje før han gut sjølv her (Arne Stranden) sa det til meg at eg skjønte det var alvor, og det var ikkje før andre sa til meg: Hårre det, kor heldige du er”, at eg skjønte kor stort det var, sa ho.  Den nye arbeidsflåten til rundt tolv millionar kroner er nesten identisk med den som i august vart døypt på Beitveit. Det vart gitt mykje ros til resultatet av ein byggeprosess der dei tilsette i Brudevika har fått vore aktivt med å verke inn på utforminga. Ikkje berre er den nye flåten meir romsleg og funksjonell, men med legging av fiberkablar til kvar merd, kan ein via TV-skjermar følgje betre med og styre fôringa av fisken med tanke på optimalt resultat når det gjeld bruk av fôret og vekst på fisken. Ole Magne Kvalsvik
09.10.14 15:52
Pågripen etter skadeverk
Ein ungdom vart på dagen onsdag pågripen på  etter å ha gjort skadeverk og knust ei rute i døra inn til Spar-butikken i sentrum av Åheim. Saka bir etterforska vidare av Vanylven lensmannskontor. Fjordenes Tidende skriv på si netteide at politiet til dei har opplyst at vedkomande ikkje var lokal.
08.10.14 20:20
ÅVK gjorde jobben
Åram/VanKam vann laurdag 1-0 over Hovdebygda. I ein sjansefattig og jamspelt kamp i sterk kuling på Eidsåvoll, sette Sondre Hasund inn det avgjerande målet fem minutt før slutt. Heimelaget passerte med det Hovdebygda og inntok fjerdeplasen på tabellen i 5. divisjon.
04.10.14 17:17
Flister sin kveld på Eidsåvoll
Det vart Elling Flister sin store kveld på Eidsåvoll. Lagkapteinen på ÅVK senka Hasundgot med eit ekte ”hat trick.Kampfakta: 5.divisjon menn
ÅVK – Hasundgot 4-0 (3-0)
Mål: 1-0 Per Gunnar Lundehaug (15 min), 2-0 Elling Flister (25 min), 3-0 Elling Flister (44 min), 4-0 Elling Flister (72 min)
Bane: Eidsåvoll gras
Dommar: Kristian Standal, Rollon.
ÅVK: Ådne Seljeset, Vegard Prozenko, Anders Midtbø, Andreas Nystøl, Erlend Kragset, Andreas O. Kriken, Sondre Hasund, Sander Iversen, Jon André Thue, Per Gunnar Lundehaug, Elling Flister.
Innbyte: Kenneth Bellen, Anders Bellen, Martin Storeide. Kjell Brenne Trass forfall frå tre av den faste førsteellevaren såg ikkje det ut til å svekke eit ÅVK som hadde full kontroll mot Hasundgot. Dermed tok ÅVK revansje for 3-1 tapet i vårkampen. Hasundgot hang med på notane ei stund i 1. omgang og kunne også ha fått utteljing etter 23 minutt, men ein årvaken Ådne Seljeset tok ein fullstrekkar på skotet og styrte ballen på utsida av stolpen. Nærare scoring kom ikkje ulsteinlaget. Per Gunnar Lundehaug, som var trekt fram på venstre kant, laga 1-0 til heimelaget etter kvarteret. Ein kald lobb over eit utrust keeper i målfeltet strauk presist inn under tverrliggaren. Elling Flister har funne den scoringsforma han mangla i vårkampane og framstår no som ÅVK sitt farlegaste angrepsvåpen. I det 25. minuttet heada han elegant inn 2-0 etter eit fint førearbeid på høgrekanten av kjappe Sander Iversen. 3-0 kom straks før pausesignalet. Nok ein gong signert Flister. Han parerte avklaringa til ein uheldig Hasundgot-spelar, snappa ballen og finta ut keeper. 3-0.  4-0 kom midtvegs i andre omgang. Unge Martin Storeide fekk sleppe til på venstrekanten frå innbytarbenken. Friskusen av eit balltalent hadde ikkje vore lenge på bana før han skaut ein ball Hasundgot sin keeper måtte gi retur på. Elling Flister var nok ein gong rett mann på rett plass. Han snappa returen og sende han kopntant i nettet.  Flister hadde også sjansen til å plante si fjerde scoring, då kan kjapt stakk igjennom, men keeper fekk med nød og neppe klarere. Sondre Hasund var også nære på å score minuttet før full tid, men markkryparen small i stolperota. Med sigeren onsdagskvelden for eit ÅVK som mangla både Sindre Thue, Øyvind Myklebust og Ole Petter Storeide, er ÅVK utan tap i haustsesongen. Laget ligg i skuggen for tettrioen på tabellen, seks poeng bak Vigra på 2. plass. Tabelltrioen Stordal, Vigra og Hovdebygda skal til Eidsåvoll i haust. Med siger mot desse topplaga kan det fort bli opprykksfeber på Eidsåvoll.  Stjerner ÅVK ***       Elling Flister **         Andreas Nystøl Sander Iversen
03.09.14 21:48
Effektivt ÅVK hadde kontrollen
Jamnbyrdige i banespel, men ÅVK scora dobbelt så mange som heimelaget Ørskog onsdag kveld.  Kampfakta:
5. divisjon menn
Ørskog – ÅVK 2-4 (1-3)
Mål ÅVK: Sindre Thue, Vegard Prozenko, Andreas Osnes Kriken Kjell Brenne ÅVK heldt fram haustsesongen med nok ein siger. I kampen mot Ørskog onsdag makta laget å score på ein større del av sjansane enn det laget har gjort før i sesongen.  Sindre Thue vart dagens mann før pause. To dødballar, eitt frå cornerflagget og eitt frå straffemerket var nok til å gi ÅVK ei kjærkomen leiing. Straffesparket kom etter felling av Erlend Kragset, som offensivt frå sin backposisjon leverte årsbeste. Det andre målet var ein corner som strauk inn under tverrstanga i eit godt pressa målfelt. 0-2. Ørskog reduserte til 1-2 på straffe før ÅVK igjen var frampå med nok eit mål. Ei tråklande ”spel i mål” scoring der Vegard Prozenko var sistemann på ballen.  Andre omgang blir først og fremst hugsa for Andreas Osnes Kriken sitt langskot frå 25 meteren, ein ball Ørskog-keeperen måtte kapitulere på, for øvrig den første scoringa i ÅVK-drakta etter overgangen frå Volda. –Eit greitt resultat! meiner ÅVK-trenar Øyvind Myklebust som måtte stå over sjølv på grunn av lyskestrekk. Når så kollegastoppar i midtforsvaret, Andreas Nystøl, også var fråverande på grunn av sjukdom, vart det to nye i ”debutantar”. Anders Midtbø og Per Gunnar Lundehaug. Dei gjorde begge solide jobbar. God var også Ådne Seljeset som leverte ei bra kamp som keeper. Elles viste kampen at Jon Andre Thue er i ferd med å finne forma att etter den langvarige skaden. Eit traust arbeid på midtbana i begge omgangane. Stjerner:
*** Erlend Kragset
** Jon Andre Thue
*   Ådne Seljeset
28.08.14 09:53
VIDEOAR   GALLERI   WEBCAM
veret der du bur
 
Edit
FØRSTESIDA

 

KULTURKALENDAREN

Fredag 19. desember
19.00 Konsert, Syvde kyrkje

Laurdag 20. desember
21.00 Trub. Odd Kåre Fløtre, Puben Syvde
Straum 2014, Gymmen Nordfj.

Søndag 21. desember
16.00 Konsert, Rovde kyrkje

Tirsdag 23. desember
20.00 Quiz, Smask, Fiskå

Torsdag 25. desember
21.00 DJ, Puben Syvde

Fredag 26. desember
21.00 Vassendgutane, Syvde samfunnshus

Laurdag 27. desember
15.00 Julemoro, Sandnesdalen, Eidså
16.00 Juletrefest, Syltefjord bygdehus
20.00 Romjulquiz, Fiskå ungdomshus
21.00 Romjulsfest, Syltefjord bygdehus
21.00 DJ, Puben Syvde
22.00 Romjuldans Framheim, Åheim

Mandag 29. desember
21.00 Trub. Elisabeth, Puben Syvde

Onsdag 31. desember
21.00 DJ, Puben Syvde

Laurdag 3. januar
21.00 Trub. Petter, Puben Syvde

VIL DU HA DITT ARRANGEMENT PÅ KALENDEREN?
Arrangement må ha vore i papirutgåva til Synste Møre for å kome på kalenderen. Annonse kan tingast på 70 02 08 20 eller redaksjonen@synste.no

Edit
FERJERUTER
Årvik-Koparnes    
Lauvstad-Volda    
Larsnes-Åram-Øyane    
Lote-Anda    
Hareid-Sulesund    

     

Redaktør:
Vidar Parr

Synste Møre,
Postboks 53,
6139 Fiskåbygd

TIPS OSS 
Telefon:
70 02 08 20

E-post:
redaksjonen@synste.no

Følg oss på:

  

Synste Møre arbeider etter Ver Varsamplakaten sine reglar for god presseskikk. Synste Møre har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det blir lenka til. Alt innhald er opphavsrettsleg verna 2014 ©


Web Design og CMS: Osberget